Feladatkör

A Polgármesteri Hivatal alapító szerve: Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete.

Az alapítás éve: 1990.

A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának kelte, száma: 2005. augusztus 26. 100/2005.(VIII.26.) Kt. számú határozat

A Polgármesteri Hivatal működési területe: Nyírbéltek közigazgatási területe

Alaptevékenysége:

 1. Önkormányzati igazgatási tevékenység, képviselő-testületek, bizottságok, kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete döntés előkészítő munkájának segítése, döntések szakmai előkészítése, a döntés végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos teendők ellátása.
 2. A Polgármesteri Hivatalnak vállalkozási tevékenysége nincs, alaptevékenysége során felszabaduló szabad kapacitás – az alaptevékenység ellátási színvonalának növelése érdekében – értékesíthető.

A Polgármesteri Hivatal önálló jogi személy melynek vezetője a jegyző :

Kertész Gáborné

06-42/389-207

 1. A Polgármesteri Hivatal feladatai:

A Polgármesteri Hivatal számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a Polgármesteri Hivatal vezetője gondoskodik. A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, fenntartó által a Polgármesteri Hivatal egyes szervezeti egységeire, vezetőire és dolgozóira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel.

2. A Polgármesteri Hivatal alaptevékenysége(i):

A szakfeladat megnevezése:

 • Általános közigazgatási tevékenység
 • Társadalmi szolgáltatások igazgatása
 • Közigazgatási kiegészítő szolgáltatás

A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése

 • Igazgatás – titkárság csoport
 • Pénzügyi csoport

3. A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek főbb feladatai:

Az egyes csoportok feladatköre:

 • Valamennyi csoport végzi a tevékenységi körébe tartozó pályázatok figyelését,
 • projektek előkészítését,
 • pályázatok benyújtását és a sikeres pályázatok lebonyolítását.
 • Emellett folyamatosan korszerűsítik működésüket, ügyvitelüket, javítják közigazgatási szolgáltatásaik minőségét.

a.) Igazgatás – titkárság csoport:

 • Az oktatási, a közművelődési önkormányzati és államigazgatási feladatok.
 • A szociális és egészségügyi közszolgáltatások szervezésével, valamint a szociális önkormányzati és egyes államigazgatási hatósági jogkörök gyakorlásával kapcsolatos, továbbá az egészségügyi és szociális intézmények segítésével összefüggő feladatok.
 • Az anyakönyvi, gyámügyi, szabálysértési, igazgatásrendészeti, személyi adat- és lakcím-nyilvántartási, vállalkozási, illetve mezőgazdasági igazgatási, továbbá a hatósági bizonyítványokkal, igazolványokkal, valamint az egyéb hatósági funkciókkal kapcsolatos feladatok.
 • Telephely engedélyezési, működési engedélyezési feladatok, választással, népszavazással kapcsolatos feladatok.
 • Az önkormányzat működési feltételeinek biztosításával, az önkormányzati működés szervezésével, a népszavazással, népi kezdeményezéssel, helyi és országgyűlési, illetve egyéb választási, a lakossági kapcsolattartás, szakmai érdekegyeztetés szervezésével, továbbá a személyügyi, munkaügyi, hivatali jóléti, jogi képviseleti, igazgatásszervezési és információ-ellátási, a nemzetközi kapcsolatok feladati, ezen kívül a polgármester honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási, tűzvédelmi, közbiztonsági feladati ellátásában közreműködés.Leírási feladatok ellátása, testületi, bizottsági ülésekről jegyzőkönyvek határidőben történő elkészítése, a hozott testületi határoztok végrehajtásában való közreműködés.

b.) Pénzügyi csoport:

 • Adóügyi önkormányzati hatósági, valamint az adóügyi államigazgatási feladatok, továbbá költségvetési-, pénzügyi, gazdálkodási, számviteli illetve az önkormányzati költségvetési szervek pénzügyi ellenőrzésével, segítésével kapcsolatos feladatok, emellett az önkormányzati vagyon nyilvántartásával, összefüggő teendők.
 • El kell látni a részben önállóan gazdálkodó intézmények könyvelését, negyedévente mérleg, információs jelentés készítését, az éves önkormányzati költségvetés előkészítésével, a féléves, háromnegyed éves tájékoztató előkészítésével, az év végi beszámoló előkészítésével kapcsolatos feladatokat.
 • Vezetni kell a kötelezettségvállalási programot, gondoskodni kell az ingatlankataszter pontos vezetéséről.
 • Feladat a költségvetési szervek normatív támogatásának igénylése, az igénylés alapjául szolgáló alap adatok ellenőrzése.
 • Pénzügyi Szabályzatokban foglaltak betartása.

A Képviselő-testületre, bizottságaira, a polgármesterre, a jegyzőre, a hivatal csoportjaira központi jogszabályok által rótt, valamint a képviselő-testület által vállalt feladat- és hatásköröket részletesen az ügyrend függelékeként kezelt feladat- és hatáskör nyilvántartás tartalmazza.

Az önkormányzat önként vállalt feladatai:

 • mezőőri szolgálat
 • bentlakásos Idősek Otthona működtetése
 • sportfeladatok ellátása
 • egyéb helyi szervezetek támogatása
 • helytörténeti emlékek gyűjtése és gondozása

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.