PostHeaderIcon Jelentés Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Helyzetéről

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50./A §. (4) bekezdése  értelmében a helyi önkormányzati képviselő-testületek tagjai általános választásának évében, a választás napját megelőző 30 nappal, a polgármester  részletes jelentést tesz közzé az önkormányzat vagyoni pénzügyi helyzetéről és a választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.
Jelentési kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget:
Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének főösszege az eredeti előirányzat szerint 797.072 e Ft volt, amely összeg a  júniusi  költségvetési rendelet  módosítással 911.269eFt-ra emelkedett.
Ez az összeg 2006-ban a költségvetés teljesítésének adatai szerint 755.874 e Ft volt, ami azt jelenti, hogy az elmúlt években költségvetésünk volumenében növekedés tapasztalható.
A 2010-es költségvetési év pénzügyi helyzetére jellemző, hogy bevételeink és kiadásaink az augusztusi előirányzatokat figyelembe véve időarányosan teljesültek. Önkormányzatunk pénzügyi megítélése mind a bankok, mind a szállítók részéről kiváló, lejárt számlatartozása az  önkormányzatnak ás intézményeknek nincs. Likviditásunkat a ciklus teljes ideje alatt biztosítottuk és megőriztük.
Szigorú, takarékos és racionális gazdálkodással tudtuk elérni és megőrizni a pénzügyi stabilitást az évek során.
A takarékos  gazdálkodással biztosítható volt a kötelező feladatellátás színvonalának megőrzése.   A fejlesztési feladatok megvalósításához a saját erő összegét biztosítani tudta az önkormányzat.  A költségvetési gazdálkodás napi gondjainak megoldása mellett jelentős fejlesztési feladatokat oldott meg az önkormányzat az elmúlt négy évben, közülük a legnagyobbak:
2006. év:
- hitel tőke  3.529 e Ft, és kamat 2.223 e Ft törlesztése,  ( Idősek Otthona építésre, Közösség Ház    
építésre )
- Művelődési Ház nagyterem és pódiumterem felújításának befejezése, 2005. évig teljesített
kifizetés 9.944 e Ft, ( TERKI támogatás ) 2006. évi kifizetés 10.469 e Ft, ( TEKISZ-HÖF   
pályázat   – kivitelező: Kovács és Fia Kft  Nyírbéltek )
- Közösségi színterek kialakítása, 25.781 e Ft,  ( KÖZKINCS hitel program pályázat keretében,  
kivitelező: Kovács és Fia Kft Nyírbéltek )
- Helyi Piac létrehozása, 35.238 e Ft, ( AVOP pályázat, EU önerő ) Kivitelező: Kovács és Fia Kft  
Nyírbéltek )
- Vízkár-elhárítási létesítmények helyreállítása 15.619 e Ft, (külterületi csatornák eredeti állapotba   történő helyreállítása  (AVOP   pályázat ) kivitelező: Benedek Antal Magyarhomorog )
- Egészségügyi Központ épület akadálymentesítése 5.337 e Ft, ( HÖF pályázat ) kivitelező: Kovács
és Fia Kft Nyírbéltek )
- Óvoda tetőszerkezet felújítása 7.562 e Ft, ( HÖF pályázat ) kivitelező: Kovács és Fia Kft  
Nyírbéltek )
- Foglalkoztatási stratégia kidolgozása, 5.905 e Ft, ( ROP pályázat ) szállító: JBM TEAM Üzleti Tanácsadó     Kft Debrecen )
- Széchenyi köz, Posta utca Dózsa utca belvízrendezése,  8.342 e Ft, kivitelező: Herman László Nyírcsaholy)
- Ingatlan vásárlása Nyírbéltek, Széchenyi u 29. 1.900 e Ft,
- Térfigyelő rendszer kialakítása I. ütem 1.800 e Ft, - kivitelező: THERMOTEL Kft Budaörs)
2007. év:
- hitel tőke  4.042 e Ft, és kamat 2.860 e Ft törlesztése,
- Foglalkoztatási stratégia kidolgozása 4.005 eFt, (ROP pályázat ) szállító: JBM TEAM Üzleti   Tanácsadó     Kft Debrecen )
- „Adj esélyt” pályázat keretében  általános iskola gép beszerzés 3.990 e Ft, ( HEFOP pályázat )
- Szociális szolgálat épületének akadálymentesítése 8.282 e Ft, ( Esélyegyenlőségi Minisztériumi   támogatás) kivitelező: Kovács és Fia Kft Nyírbéltek )
- II. sz. vízmű kút szűrőcseréje 2.111 e Ft, ( viss maior támogatás )
2008. év:
- hitel tőke törlesztése 4.042 e Ft, kamat törlesztése 2.855 e Ft,
- Foglalkoztatási stratégia kidolgozása 3.525 e Ft, ( ROP pályázat ) szállító: JBM TEAM Üzleti Tanácsadó     Kft Debrecen )
- Nyírbéltek vízmű kút létesítés12.756 e Ft, ( Önkormányzati Minisztériumi pályázati támogatás )
Kivitelező: DI-CSŐ KFT Kántorjánosi )
- Polgármesteri Hivatal épület komplex akadálymentesítése 2.712 e Ft, (ÉAOP pályázat ) kivitelező: NYÍR-KOMPLETT Kft Nyíregyháza )
- Szociális feladatokat ellátó gépjármű beszerzése 8.185 e Ft, ( LEKI pályázat )
- Nyírbátor kistérségi tűzoltó gépjármű beszerzéséhez hozzájárulás 953 e Ft,
- Gyöngyszem Óvoda pedagógiai koncepciójának megújítása  1.410 e Ft, ( ÉAOP pályázat ) kivitelező: EURO-MÁDI Kft  Nyíregyháza)
2009. év:
- hitel tőke törlesztése 4.042 e Ft, kamat törlesztése 2.602 e Ft,
- Nyírbéltek Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése 30.514 e Ft, ( ÉAOP pályázat ) kivitelező: NYÍR-KOMPLETT Kft Nyíregyháza )
- Gyöngyszem óvoda pedagógiai koncepciójának megújítása, 2.150 e Ft, ( ÉAOP ) pályázat
- Nyírbéltek Széchenyi út és Kossuth utca járdaépítése 20.933 e Ft,  ( HÖF, TEKI támogatás )
kivitelező: DAVEVI Kft Nyírbéltek )
- Szennyvíz beruházás előkészítése 4.806 e Ft,
- Polgármesteri Hivatal és intézmények számítógép, szakmai és informatikai eszközök, irodai 
gépek beszerzése  2.633 e Ft, ( szakmai informatikai pályázati támogatás )
- Térfigyelő rendszer kiépítés kezdése 392 e Ft.
2010. év kötelezettségvállalásai,  várható fejlesztési kiadásainak teljesítése:
- hitel tőke törlesztése 4.042 e Ft, kamat törlesztése  3.305 e Ft,
- Térfigyelő rendszer II. ütem befejezése 4.962 e Ft,  THERMOTEL Kft Budaörs )
- Gyöngyszem Óvoda pedagógiai koncepciójának megújítása, a projekt befejezése  83.760 e    Ft,
( ÉAOP pályázat ) kivitelező: EURO-MÁDI Kft Nyíregyháza )
- Nyírbéltek faluközpont kisléptékű infrastrukturális fejlesztése, közpark átalakítása. 31.045 e Ft,
(  LEADER pályázat ) – kivitelező: Közmű-Generál Kft Nyíregyháza )
- Általános Iskola és Községi Könyvtár épület utcafronti szárnyának  energiatakarékossá történő korszerűsítése, fűtési rendszer rekonstrukciója, 18.912 e Ft, ( Önkormányzati Minisztérium   támogatás )  kivitelező: RÓZSAÉP Kft Nyíregyháza )
- Szennyvízberuházás előkészítés költsége 8.000 e Ft.
A  fejlesztéseket, elsősorban pályázatokon elnyert források segítségével tudtuk megvalósítani. A  pályázatok általában 80-90 % mértékben adtak támogatást a fejlesztésekhez.  A pályázatok jellegéből adódóan, a beruházások finanszírozását, a támogatásokon kívül,  önerővel kellett kiegészíteni, melyeket lehetőségeink szerint, egyes esetekben saját forrásból, szükség esetén pedig hitelfelvétellel biztosítottunk.


NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT    VAGYON KIMUTATÁSA
Adatok ezer Ft-ban


M e g n e v e z é s

2005 év
év

2006.
év

2007.
év

2008
év

2009
év

2010-06-30

I. Immateriális javak

1675

3897

5801

8503

4376

2357

II. Tárgyi eszközök

1857205

1850424

1819634

1780737

1794086

1788240

III. Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

 

 

50

50

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

 

71186

70992

81490

78945

77586

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1858880

1925507

1896427

1870730

1877457

1868233

I. Készletek

659

1004

770

985

732

799

II. Követelések

4171

3512

3160

3700

5104

15880

III. Értékpapírok

15000

 

 

 

 

 

IV. Pénzeszközök

52820

19371

71875

70839

74294

60713

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

14712

14163

14992

11499

13555

21015

B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

87362

38050

90797

87023

93685

98407

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)

1946242

1963557

1987224

1957753

1971142

1966640

 

 

 

 

 

 

 

I.   Induló tőke

101870

101660

101660

101660

101660

101660

II. Tőkeváltozások

1750949

1787080

1763421

1741678

1753376

1756207

III. Értékelési tartalék

-

 

 

-

 

 

D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

1852609

1888740

1865081

1843338

1855036

1857867

I. Költségvetési tartalék

46109

12533

64623

59505

67140

80976

II. Eredmény tartalék

 

 

 

 

 

 

E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN

46109

12533

64623

59505

67140

80976

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

22204

34633

30591

26549

22507

22507

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

3897

6650

4685

5528

5750

4538

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

21423

21001

22244

22833

20709

752

F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

47524

62284

57520

54910

48966

27497

FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)

1946242

1963557

1987224

1957753

1971142

1966640

 

A fenti   táblázatban bemutatásra kerül az önkormányzat  vagyoni helyzet alakulása az éves beszámolók egyszerűsített mérlegei alapján.
Az alábbi táblázatban  bemutatjuk az  Ingatlanok  bruttó értékének alakulását, a  2005-2010 években:
Adatok ezer Ft-ban


Év

Ingatlanok bruttó értéke:

Változás %-a (az előző évhez viszonyítva)

2005

2.005.078

-

2006

2.116.558

5,5

2007

2.125.268

4,5

2008

2.138.344

6,1

2009

2.193.524

2,6

2010

2.327.241

6,0

Az ingatlanok bruttó értékének változása a 2010/2005. évek viszonylatában 116 %.
A hitelállomány alakulása:
Az önkormányzatnak két hosszúlejáratú hitele van.

  • az Idősek Otthona beruházásra 2003. évben került felvételre 28.236 e Ft, 10 éves futamidőre, amely hitel lejárata 2013. év.

A Közösségi Ház külső és belső felújítására, korszerűsítésére 2006. évben került felvételre 20.000 e Ft, 20 év futamidőre un. „Közkincs hitel”, mely  kamat támogatott hitel, vagyis a kamatot az önkormányzat visszakapja a Nemzeti Kulturális Alapprogramtól. A hitel lejárata 2026. év.

Összefoglaló értékelés:
Működési kiadások:
A négy éves gazdálkodás során megvalósultak a költségvetés fő célkitűzései, a  kötelező feladatok ellátása,  az intézmények működőképessége biztosított volt. Az önként vállalt feladatok teljesítésére a mindenkori  elfogadott  éves költségvetés alapján került sor.

Felhalmozási, felújítási kiadások:
A felhalmozási és tőkejellegű bevételeink a pályázati forrásokkal kiegészítve lehetővé tették beruházásaink megvalósulását. A 2010. évre vállalt fejlesztési kötelezettség vállalások teljesítése befejeződik tárgyévben.  
Az önkormányzat gazdálkodásáról  összességében elmondható, hogy stabil és eredményes volt.
Az önkormányzatnak 90 napon túli illetve lejárt tartozása nincs. Adó- vám és egyéb köztartozása nincs.

Nyírbéltek, 2010. augusztus 30.
Csik Mihály
polgármester