PostHeaderIcon Alapítvány

Tájékoztató közbeszerzésről: Megtekintés

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

 

Székhelye: 4372. Nyírbéltek, Kossuth u. 5-7.

 

A Kuratórium tagjai:

Elnöke:
Gyarmati Attila Mihály 4262. Nyíracsád, Kolozsvári u. 27.

Tagjai:
Bulátkó Anita 4372 Nyírbéltek, Bajcsy-Zs. u. 69.
Muszta János  4372 Nyírbéltek, Széchenyi I. u. 13.
Zatureczki Sándorné 4372 Nyírbéltek, Petőfi S. u. 62.
Takács Károlyné 4372 Nyírbéltek, Bajcsy-Zs.u. 33/a.

 

 

Alapító Okirata:

 

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉGÉRT KÖZALAPITVÁNY

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata a jelen alapító okirattal a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/G. §.-a, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 6. és 8. §-a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései alapján létrehozza a

„Nyírbéltek Nagyközségért Közalapítvány”-t

az alábbi feltételek szerint:

I.

A KÖZALAPITVÁNYRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.)    A KÖZALAPITVÁNY NEVE: NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉGÉRT KÖZALAPITVÁNY

2.)    A KÖZALAPITVÁNY SZÉKHELYE:4372.Nyírbéltek,Kossuth L.u.5-7.

3.)    A KÖZALAPITVÁNY ALAPITÓJA: NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4372. Nyírbéltek, Kossuth L. u. 5-7.

Képviseli: A mindenkori polgármester.

4.)    A Közalapítvány a Ptk. 74/G. §-a szerinti jogi személyiséggel rendelkező Közalapítvány.

A Közalapítvány nyílt, ahhoz csatlakozhat minden magyar és külföldi természetes és jogi személy, illetve ezek jogi személyiségekkel nem rendelkező társasága /a továbbiakban csatlakozó/, ha a Közalapítvány céljaival egyetért, működési szabályait elfogadja, és a célok megvalósításához vagyoni eszközökkel hozzájárul.

 

II.

A KÖZALAPITVÁNY CÉLKITŰZÉSEI

A Ptk. 74/G. §-a 2./ bekezdésének megfelelően a Közalapítvány céljai a következők:

-       Nyírbéltek Nagyközség infrastrukturális fejlődésének elősegítése,

-       a gyermekek és fiatalok egyéni- és közösségi szabadidő eltöltésének, iskolán kívüli nevelésének támogatása, kulturális és sportprogramok szervezése,

-       kulturális szabadidős tevékenységek támogatása,

-       képzések, tanfolyamok támogatása,

-       oktatási, művelődési, egészségügyi intézmények támogatása,

-       a civil társadalom különböző szerveződési formáinak segítése,

-       a társadalmi erőforrások szervezése az előző célok megvalósítása érdekében.

 

A Közalapítvány a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVII.Tv.26.§-ának c./ pontjában meghatározott közhasznú  tevékenységek közül az alábbi tevékenységeket végzi:

-       szociális tevékenység, család segítés, időskorúak gondozása,

-       nevelés- és oktatás, ismeretterjesztés,

-       kulturális tevékenység,

-       kulturális örökség megóvása,

-       gyermek- és ifjúságvédelem.

 

A Közalapítvány a Ksztv. 5. §-a a./ pontjában meghatározottak alapján – közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján, más jogszabály rendelkezése szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.

Az Ötv. 6-8. §-ában maghatározott feladatok közül a Közalapítvány a következő feladatokat látja el:

-       településfejlesztés,

-       településrendezés,

-       az épített és természeti környezetvélelme,

-       a vízrendezés- és a csapadékvíz elvezetés,

-       csatornázás,

-       a helyi közutak és közterületek fenntartása,

-       a köztisztaság és a településtisztaság biztosítása,

-       gondoskodás a helyi tűzvédelemről,

-       gondoskodás a közbiztonság helyi feladatairól,

-       közreműködés a foglalkoztatás megoldásában,

-       az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi és szociális ellátásról, az óvodáról, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokról való gondoskodás,

-       közművelődési, művészeti tevékenység, sport támogatása,

-       az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.

 

III.

A KÖZALAPITVÁNY VAGYONA

1.)    A Közalapítvány induló vagyona az Alapító által rendelkezésre bocsátott 200.000.-Ft , azaz: Kettőszázezer forint, mely összeget a Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezetnél nyitott bankszámlán az Alapítvány javára elhelyezett.

2.)    A Közalapítvány vagyonának további forrásai:

a.)     A Központi költségvetés éves költségvetési törvényben megállapított mértékű hozzájárulása, törvényben, vagy kormányrendeletben előírt egyéb befizetések,

b.)     a csatlakozó által hozott vagyon,

c.)     természetes és jogi személyek, ezek jogi személyiséggel nem rendelkező társasága által a Közalapítvány céljához nyújtott hozzájárulás,

d.)    a Közalapítvány saját bevétele.

3.) A Közalapítvány vagyonához hozzá lehet járulni:

a./ készpénzzel, értékpapírral,

b./ ingó- és ingatlanvagyonnal, álló és forgóeszközökkel.

4.)    A Közalapítvány számlájára való befizetés forintban és devizában is történhet.

Ez utóbbi esetben a hozzájárulást devizaszámlán kell elhelyezni.

IV.

A KÖZALAPITVÁNY VAGYONI FELHASZNÁLÁSA

1.) A Közalapítvány vagyonának kezeléséről és felhasználásról a Kuratórium dönt és gondoskodik az Alapító okiratban meghatározott módon.

A Közalapítványi célokra az induló vagyon 50%-a és a

csatlakozók által felajánlott összeg /egyéb vagyon/

használható fel.

2.) A Közalapítvány vállalkozási tevékenységét  csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól és szervezetektől független, ezeknek anyagi támogatást nem nyújt és tőlük anyagi támogatást nem fogad el.

3.) A Közalapítvány  átmenetileg szabad készpénzvagyona csak rövid lejáratú állampapírban helyezhető el.

4.) A Közalapítvány  céljára nyújtott hozzájárulások nem vonhatók vissza, a Közalapítványi vagyon hozadéka nem vonható ki és nem követelhető vissza.

5.) Meghatározott célra adott összeget csak adományozó /csatlakozó/ által meghatározott célra lehet felhasználni.

6.) A Közalapítványból támogatás nyilvános pályázat és kuratóriumi tag javaslata alapján adható.

7.) Az évenkénti pályázatokat a Kuratórium írja ki, évente meghatározva a pályázati célokat és feltételeket, az Alapító okiratban megjelölt célok elérése  érdekében a legidőszerűbb feladatok  ellátásának támogatására, meghatározott programok végrehajtásának segítésére.

8.) A Kuratórium a Közalapítvány vagyoni helyzete és bevételei ismeretében dönt a Közalapítvány céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékéről, továbbá a felosztás fontossági sorrend szerinti módjáról.

9.) A Kuratórium a pályázatok elbírálásához szakértőt kérhet fel. A szakértői díjat a Közalapítvány működési költségeiből kell biztosítani.

10.) A Pályázatok elbírálása után  nyilvánosságra kell hozni a támogatásban részesülő nevét, a támogatás mértékét és a támogatásban részesítés indokait,  ezen adatokat közzé kell tenni.

11.) A támogatásban részesített pályázó köteles elszámolni a kapott támogatás felhasználásáról a Kuratóriumnak.

V.

A KÖZALAPÍTVÁNY SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE ÉS KÉPVISELETE

1.)    A Közalapítvány döntést hozó és vagyonkezelő szerve a KURATÓRIUM.

2.)    A Kuratórium természetes személyekből  álló 5 fős testület. A Kuratórium elnökét és tagjait az alapító jelöli ki  határozatlan időre.

3.)    A Kuratórium tagjai:

Elnöke:

Gyarmati Attila Mihály

4262. Nyíracsád, Kolozsvári u. 27.

Tagjai:

Bulátkó Anita
4372. Nyírbéltek, Bajcsy-Zs. u. 69.

Muszta János
4372. Nyírbéltek, Széchenyi I. u. 13.

Zatureczki Sándorné
4372. Nyírbéltek, Petőfi S. u. 62. sz.

Takács Károlyné
4372. Nyírbéltek, Bajcsy-Zs. u. 33/a.

 

4.)    A kuratóriumi tagság megszűnik:

-       a tag halálával,

-       a tag lemondásával,

-       az alapító által történő visszahívással,

-       a Közalapítvány megszűnésével.

 

5.)    A Kuratórium tagjai költségtérítésre jogosultak a ténylegesen felmerült költségeik mértékében.

6.)    A Kuratórium hatáskörébe tartozik a Közalapítvány céljának megvalósulásával összefüggő döntések meghozatala, így különösen:

-       gondoskodik a Közalapítvány vagyonának az Alapító okiratban rögzített céloknak megfelelő felhasználásáról,

-       jóváhagyja a Közalapítvány éves feladat- és költségtervét és a Közalapítvány mérlegét,

-       meghatározza a Közalapítványi célok éves prioritását és az ehhez kapcsolódó pályázati feltételeket,

-       évente meghatározza az egyes Közalapítványi célok finanszírozására fordítható összegeket,

-       elbírálja a pályázatokat, dönt az egyes támogatásokról, ezek mértékéről és az elszámolás rendjéről,

-       dönt az Alapító elé terjesztendő a Közalapítvány működéséről szóló éves beszámoló, illetve a közhasznúsági jelentés elfogadásáról,

-       a munkaszervezet vezetőjén keresztül irányítja és ellenőrzi a munkaszervezet működését, meghatározza annak összetételét, működési kereteit,

-       dönt minden egyéb ügyben, amit az alapító okirat és a szervezeti és működési szabályzat a hatáskörébe utal.

 

 

 

7.)    A Kuratórium működése:

a.)    A Kuratórium döntési jogkörét ülésein gyakorolja,

b.)    a Kuratórium szükség szerint ülésezik, de évente legalább két alkalommal köteles ülést tartani,

c.)    a Kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésén legalább három tagja jelen van.   Döntéshozatalnál az alapítóval érdekeltségi viszonyban álló kuratóriumi tagok nem lehetnek túlsúlyba.

Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

A határozathozatalban nem vehet részt az a  személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

- bármilyen más előnyben részesül, illetve megkötendő jogügyletben  egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

d.)   határozatképtelenség esetén az ülést változatlan napirenddel 15 napon belül össze kell hívni.

Ismételt határozatképtelenség esetén az ülést változatlan napirenddel 8 napon belül ismételten össze kell hívni. A harmadik ülés határozatképtelensége esetén a Kuratórium Elnöke javaslatot tehet az Alapítónak a Kuratórium visszahívására.

e.)    a Kuratórium ülését az Elnök hívja össze. Össze kell hívni a Kuratórium ülését 15 napon belül ha a kuratóriumi tagok 1/3-a, a felügyelő bizottság elnöke, vagy az alapító képviselője írásban kezdeményezi.

f.)     a Kuratórium üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a felügyelő bizottság elnökét.

A Kuratórium ülései nyilvánosak, egyes napirendi pontok tekintetében a nyilvánosság kizárható, ha a nyilvánosság személyiségi jogokat sértene.

g.)    a Kuratórium elnöke által írásban kiküldött meghívóban fel kell tüntetni a tárgyalandó napirendi pontokat, s a döntéshez szükséges napirendi előterjesztéseket a meghívóval együtt 5 munkanappal az ülés előtt kell a Kuratórium tagjai részére kézbesíteni.

h.)    a Kuratórium üléseiről és a döntéseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az ülést vezető elnök, valamint az ülésen a kuratóriumi tagok közül megválasztott hitelesítő lát el kézjegyével,

A jegyzőkönyvek tartalmazzák a Kuratórium – évente újra kezdett sorszámozással ellátott – lehetőleg szó szerint rögzített döntéseit, azok részletes tartalmát, időpontját, hatályát, illetőleg a döntést támogatok és ellenzők számarányát, külön vélemény előterjesztése esetén – kérelemre a külön véleménnyel élők személyét,

A Kuratórium döntéseit az érintettekkel általában írásban közli, illetőleg az érintettek köre szerint sajtó útján, valamint a Polgármesteri Hivatal Hirdető tábláján történő kifüggesztéssel nyilvánosságra hozza.

A közalapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba előre jelzett és egyeztetett időpontban az Alapítvány tisztségviselőinek és alkalmazottjának jelenlétében bárki betekinthet.

A Közalapítvány működésének, szolgáltatásának igénybe vétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánossága tekintetében hozott döntéseket a jegyzőkönyvnek szó szerint tartalmaznia kell.

A jegyzőkönyveket és a Kuratórium működésével kapcsolatban keletkezett más iratokat – ha a jogszabály hosszabb időt nem állapít meg – tíz évig meg kell őrizni.

i.)      a Kuratórium a Közalapítvány működéséről és gazdálkodásáról évente köteles beszámolni az Alapítónak.

Az Alapító okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, az államháztartás alrendszereitől származó támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit sajtó útján nyilvánosságra kell hozni.

 

8.)    A Közalapítvány jogi személy.

A Közalapítvány önálló egyszemélyes teljes körű képviseletére a Közalapítvány nevében aláírásra a Kuratórium Elnöke jogosult.

Az Elnök a képviseleti jogát az ügyek meghatározott csoportjára nézve írásbeli megbízással a Kuratórium bármely tagjára – kivéve az Alapító Képviselőjét – átruházhatja. A megbízásban meg kell jelölni a képviseleti jog tartalmát és idejét.

Bankszámla feletti rendelkezéshez a Kuratórium elnökének, vagy bármely tagjának az együttes aláírása szükséges.

A Közhasznú Szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be, - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A Közalapítvány vezető tisztségviselője csak büntetlen előéletű és olyan személy lehet, aki nem áll közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet  hatálya alatt.

A Közalapítvány vezető tisztségviselői nem állhatnak sem egymással, sem az alapító vezető beosztású dolgozóival, közeli hozzátartozói kapcsolatban.

 

VI.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

1.)    A Közalapítvány gazdálkodásának, számvitelének, ügyvitelének, kötelezettség-vállalásának a Kuratórium működésének ellenőrzésére az Alapító három tagú Felügyelő Bizottságot hoz létre.

2.)    A Felügyelő Bizottság tagjainak felkérése határozatlan időre szól.

A bizottság tagja, illetve ennek jelölt személy amennyiben más közhasznú szervezetnél is vezető tisztséget tölt be, köteles erről a Közalapítványt tájékoztatni.

Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke, vagy tagja, illetve könyvvizsgálója  az a személy, aki

-       a kuratórium elnöke vagy tagja,

-       a közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképpen nem rendelkezik,

-       a közalapítvány célszerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve

-       az előző pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.

 

3.)    A Felügyelő Bizottság tagjai:

Elnök:

Németh Ferencné

4372. Nyírbéltek, Széchenyi u. 19.

Tagok:

Markos Istvánné

4372. Nyírbéltek, Kossuth u. 28. sz.

Kaliba Lászlóné

4372. Nyírbéltek, Bajcsy-Zs. u. 5/B.

 

4.)    A felügyelő bizottság szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik, szükség esetén célvizsgálatot végez.

5.)    A felügyelő bizottság  jogosult és köteles a Kuratórium működését ellenőrizni, ennek érdekében:

-       célvizsgálatot folytathat, ha a Közalapítvány céljait veszélyeztetve látja. Vizsgálatánál külső szakértőket is igénybe vehet

-       a Közalapítvány működéséről készült éves könyvvizsgálói jelentésre támaszkodva  vizsgálja a Közalapítvány működését.

6.)    A Kuratórium elé terjesztett fontosabb jelentéseket, előterjesztéseket, a Felügyelő bizottságnak is meg kell küldeni. A Felügyelő Bizottság a Közalapítvány irataira betekinthet, a Kuratóriumtól tájékoztatását kérhet.

7.)    A felügyelő bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.

A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervezetet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

a.)    A szervezet működése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé.

b.)    A vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

8.)    A felügyelő bizottság határozatképes, ha azon tagjainak 50%-a plusz 1 fő jelen van.

9.)    A felügyelő bizottság tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egyszer beszámol az alapítónak.

10.)                       A felügyelő bizottság tagjai költségtérítésre jogosultak a ténylegesen felmerült költségük mértékében.

 

 

VII.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.)    A Bíróság a Közalapítványt az alapító kérelmére nem-peres eljárásban megszünteti, ha a közfeladat iránti szükséglet megszűnt, vagy a közfeladat ellátásának biztosítása más módon, illetve más szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható.

A Közalapítvány megszűnése esetén a Közalapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után – az alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.

2.)    A Közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

3.)    A nyilvántartásba vételt követően a közalapítvány alapító okiratát hivatalos lapban is közzé kell tenni.

4.)    Az alapító kizárólagos jogkörébe tartozik:

  • a Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása,
  • a Kuratórium tagjainak és elnökének megbízása és visszahívása,
  • minden olyan kérdés eldöntése, amelyet jogszabály, vagy az alapító döntési jogkörébe utal.

5.)    A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a Közalapítvány tevékenységére vonatkozó, mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

6.)    Jelen Alapító Okiratot Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata a 9/2003.(II.24.) Kt. számú határozatával módosított 73/2002.(XII.13.) Kt. számú határozatával elfogadta.

 

 

A Közalapítványt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 2003. február 19-én jogerős végzésével 1017. sorszám alatt nyilvántartásba vette.

 

 

 

Csik Mihály sk.
polgármester

 

 

Kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat által létrehozott közalapítványt, melynek pontos neve és adószáma az alábbi:

Közalapítvány neve:
NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
Adószáma:
18810701-1-15


Felajánlását elõre is köszönjük.