PostHeaderIcon Polgármesteri Hivatal

Nyírbéltek Nagyközségi Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal helyrajzi száma: 51.

A Polgármesteri Hivatal alapító szerve: Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. Az alapítás éve: 1990.A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának kelte, száma: 2005. augusztus 26. 100/2005.(VIII.26.) Kt. számú határozat

A Polgármesteri Hivatal működési területe: Nyírbéltek közigazgatási területe

Alaptevékenysége: Önkormányzati igazgatási tevékenység, képviselő-testületek, bizottságok, kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete döntés előkészítő munkájának segítése, döntések szakmai előkészítése, a döntés végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos teendők ellátása.A Polgármesteri Hivatalnak vállalkozási tevékenysége nincs, alaptevékenysége során felszabaduló szabad kapacitás – az alaptevékenység ellátási színvonalának növelése érdekében – értékesíthető. A Polgármesteri Hivatal önálló jogi személy.

Vezetője a jegyző : Kertész Gáborné 42/389-207.

A Polgármesteri Hivatal feladatai

A Polgármesteri Hivatal számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a Polgármesteri Hivatal vezetője gondoskodik. A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, fenntartó által a Polgármesteri Hivatal egyes szervezeti egységeire, vezetőire és dolgozóira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel.

1. A Polgármesteri Hivatal alaptevékenysége(i):

  • A szakfeladat megnevezése
 
  • Általános közigazgatási tevékenység
 
  • Társadalmi szolgáltatások igazgatása
 
  • Közigazgatási kiegészítő szolgáltatás
 

 

A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése

  • Igazgatás - titkárság csoport
  • Pénzügyi csoport

 

 

2. A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek főbb feladatai

Az egyes csoportok feladatköre: Valamennyi csoport végzi a tevékenységi körébe tartozó pályázatok figyelését, projektek előkészítését, pályázatok benyújtását és a sikeres pályázatok lebonyolítását. Emellett folyamatosan korszerűsítik működésüket, ügyvitelüket, javítják közigazgatási szolgáltatásaik minőségét.


a.) Igazgatás – titkárság csoport:

Az oktatási, a közművelődési önkormányzati és államigazgatási feladatok. A szociális és egészségügyi közszolgáltatások szervezésével, valamint a szociális önkormányzati és egyes államigazgatási hatósági jogkörök gyakorlásával kapcsolatos, továbbá az egészségügyi és szociális intézmények segítésével összefüggő feladatok.Az anyakönyvi, gyámügyi, szabálysértési, igazgatásrendészeti, személyi adat- és lakcím-nyilvántartási, vállalkozási, illetve mezőgazdasági igazgatási, továbbá a hatósági bizonyítványokkal, igazolványokkal, valamint az egyéb hatósági funkciókkal kapcsolatos feladatok. Telephely engedélyezési, működési engedélyezési feladatok, választással, népszavazással kapcsolatos feladatok.Az önkormányzat működési feltételeinek biztosításával, az önkormányzati működés szervezésével, a népszavazással, népi kezdeményezéssel, helyi és országgyűlési, illetve egyéb választási, a lakossági kapcsolattartás, szakmai érdekegyeztetés szervezésével, továbbá a személyügyi, munkaügyi, hivatali jóléti, jogi képviseleti, igazgatásszervezési és információ-ellátási, a nemzetközi kapcsolatok feladati, ezen kívül a polgármester honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási, tűzvédelmi, közbiztonsági feladati ellátásában közreműködés.Leírási feladatok ellátása, testületi, bizottsági ülésekről jegyzőkönyvek határidőben történő elkészítése, a hozott testületi határoztok végrehajtásában való közreműködés.


b.) Pénzügyi csoport:

Adóügyi önkormányzati hatósági, valamint az adóügyi államigazgatási feladatok, továbbá költségvetési-, pénzügyi, gazdálkodási, számviteli illetve az önkormányzati költségvetési szervek pénzügyi ellenőrzésével, segítésével kapcsolatos feladatok, emellett az önkormányzati vagyon nyilvántartásával, összefüggő teendők. El kell látni a részben önállóan gazdálkodó intézmények könyvelését, negyedévente mérleg, információs jelentés készítését, az éves önkormányzati költségvetés előkészítésével, a féléves, háromnegyed éves tájékoztató előkészítésével, az év végi beszámoló előkészítésével kapcsolatos feladatokat. Vezetni kell a kötelezettségvállalási programot, gondoskodni kell az ingatlankataszter pontos vezetéséről. Feladat a költségvetési szervek normatív támogatásának igénylése, az igénylés alapjául szolgáló alap adatok ellenőrzése. Pénzügyi Szabályzatokban foglaltak betartása.

3. A Képviselő-testületre, bizottságaira, a polgármesterre, a jegyzőre, a hivatal csoportjaira központi jogszabályok által rótt, valamint a képviselő-testület által vállalt feladat- és hatásköröket részletesen az ügyrend függelékeként kezelt feladat- és hatáskör nyilvántartás tartalmazza.

 

Munkarend, ügyfélfogadási rend:

a./ A hivatali munkaidő 7.45 órakor kezdődik és
hétfőn 16.30 óráig,
keddtől-csütörtökig: 16.15 óráig,
pénteken: 13.30 óráig tart.

b./ Az ügyfélfogadási idő: hétfőn 7. 45 órától – 16. 30 óráig
keddtől – péntekig 7. 45 órától - 12.00 óráig tart.